Ochrana osobných údajov

 

 Firma AMIBO,  s.r.o.  so sídlom Lesné 144, 071 01 Lesné, IČO: 47 698 012, DIČ: 2024051447, IČ DPH: SK2024051447, prevádzkovateľ online internetového obchodu www.ladyeshop.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za striktne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnou legislatívou  a ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

I. Dáta, ktoré zhromažďujeme

 1. meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo - pre finalizáciu a doručenie Vašej objednávky
 2. názov firmy, sídlo firmy, IČO - v prípade, že nakupujete ako firma
 3. e-mailová adresa - údaj pre recipročnú komunikáciu, v prípade Vášho súhlasu je emailová adresa použitá aj pre marketingové účely
 4. bankové spojenie - informácia potrebná pre spracovanie vrátenia Vašej platby. Chceme zdôrazniť, že bankové spojenie nie je údajom, ktorý nám dovoľuje akýmkoľvek spôsobom disponovať s financiami na Vašom účte. Všetky finančné operácie prechádzajú cez Vašu banku.

 

II. Dôvod spracovania osobných údajov

 1. Spracovanie objednávky a doručenie tovaru objednaného na našej webovej stránke www.ladyeshop.sk - Vaše údaje spracovávame pre potreby vybavenia a expedovania Vašej objednávky a pre účely spoločného plnenia našich zmluvných práv a povinností. Vaše osobné údaje sú potrebné pre náš fakturačný a účtovný systém.
 2. Upozornenie na dostupnosť tovaru - v prípade, že ste požiadali o upozornenie v súvislosti s dostupnosťou tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje (e-mailovú adresu) na základe Vášho súhlasu.
 3. Komunikácia - zozbierané dáta využívame s cieľom komunikácie s Vami a jej osobitného prispôsobovania. Môžeme Vás napríklad kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom, aby sme Vás informovali o stave Vašej objednávky, prípadne reklamácie či inej požiadavky.
 4. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov - údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý je založený na zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 5. Marketingové účely - na základe Vášho vyžiadania Vás informujeme o aktuálnych novinkách a našich produktoch prostredníctvom newslettera. Váš súhlas je platný do odvolania alebo na obdobie maximálne 4 roky. Newsletter máte právo vždy odmietnuť pomocou odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie môžete kontaktovať aj našu zákaznícku linku. Po odhlásení už nebudeme naďalej využívať Váš elektronický kontakt, až pokiaľ to znova nevyžiadate.

 

III. Odovzdanie údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje sa nikde nezverejňujú, nedávame ich žiadnym iným subjektom, okrem subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre adekvátne vybavenie Vašej objednávky. Ide predovšetkým o banky a doručovateľské služby. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Informácie osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

 1. Kuriérske a prepravné spoločnosti
 2. Marketingové agentúry
 3. Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 4. Advokátske a právne kancelárie
 5. Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

IV.

IV. Cookies

 1. Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre Vás významná, interesantná a používateľsky vyhovujúca. Cookies predstavujú malé textové súbory, ktoré sú uložené vo Vašom počítači, smartfóne či inom technickom zariadení a ktoré sa používajú vo Vašom prehliadači. Súbory cookies využívame napr. na korektnú funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku, na čo najlepšie prispôsobenie našich stránok Vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, Vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách a na zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.
 2. Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Jedná sa napríklad o informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na Vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov Vás však nemožno identifikovať.
 3. Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. Krátkodobé, tzv. „session cookie“, sú odstránené okamžite, len čo ukončíte návštevu našich stránok. Dlhodobé, tzv. „persistent cookie“, zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).
 4. Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

 

V. Zabezpečenie a uchovávanie osobných údajov

 1. Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu Vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k Vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.
 2. U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.
 3. Osobné údaje spracovávame a uchovávame v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty a následne 1 rok od skončenia záručnej lehoty z dôvodu riešenia potenciálnych sporov. Na základe všeobecne záväzných právnych predpisov je naša firma povinná archivovať Vaše osobné údaje pre účely fakturácie a účtovníctva v súlade so zákonom po dobu 10 rokov od ich vystavenia. V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo danými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

 

VI. Práva subjektov

 1. Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 2. Máte právo pomocou písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov, o ktorých sa nazdávate, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a môžete žiadať o ich odstránenie. Máte právo vzniesť námietky aj voči využívaniu a poskytovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku). Máte právo na korekciu, za predpokladu, že sú Vaše osobné údaje neadekvátne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si prajete preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v správnom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
 3. Svoj súhlas môžete tiež kedykoľvek odvolať odoslaním písomnej žiadosti na našu e-mailovú adresu info@ladyeshop.sk či sídlo spoločnosti. Bezodkladne po prijatí odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov urobíme blokovanie a likvidáciu Vašich osobných údajov, ktoré boli predmetom spracúvania na marketingové potreby. V prípade, ak ste sa rozhodli, udeliť nám súhlas na spracúvanie Vašich údajov na marketingové účely, zároveň potvrdzujete, že tento súhlas ste nám udelili dobrovoľne a ste si vedomí/á, že tento súhlas platí až do jeho odvolania, prípadne do skončenia doby spracúvania Vašich osobných údajov.
 4. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.
 5. Na účely fakturácie úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je AMIBO s.r.o. oprávnená viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby, ktorej ste boli účastníkom.
 6. Ako dotknutá osoba môžete u nás písomne uplatniť všetky Vaše práva podľa ustanovení § 28 a § 29 ZnOOÚ. Ak máte podozrenie, že Vaše osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

Tieto zásady osobných údajov platia od 16.5.2018.

 

AMIBO,  s.r.o.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.